• Przede wszystkim słuchamy Ciebie i analizujemy w czym tkwi problem.
  • Następnie dokonujemy diagnozy i oceny.
  • Dobieramy i prowadzimy terapie i zajęcia.
  • Zawsze możesz się skonsultować i otrzymać poradę.
  • Możesz także przeszkolić się indywidualnie lub grupowo.

Gwarancja poufności

Klientów NEUROLANDI chroni obowiązująca psychologów tajemnica zawodowa.

Przestrzegamy zasad i prawa. Każda osoba zgłaszająca się do NEUROLANDI może być pewna, że psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Mówi o tym art. 21 Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa: „Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób. Jeśli jest to możliwe, decyzje w tej sprawie należy dokładnie omówić z doświadczonym i bezstronnym kolegą. Materiały poufne powinny być komisyjnie zniszczone, jeżeli zaistnieją warunki grożące ich ujawnieniem.” Informacją poufną jest nie tylko to, o czym klient mówi, ale również to, że w ogóle przychodzi do psychologa.

W naszej poradni kierujemy się zasadą, iż naczelną wartością w ramach podejmowanych działań jest dobro drugiego człowieka: we wszystkich naszych staraniach respektujemy podstawowe wartości związane z drugim człowiekiem, jego godność, podmiotowość, autonomie, prawo do intymności i poufności, prawo samostanowienia i kierowania się własnym systemem wartości. Osoby zgłaszające się do naszej poradni mają prawo do zachowania anonimowości.